Voorschriften

Voor begraafplaats Orthen gelden de volgende voorschriften:

pdfVoorschriften graftekens en grafbeplanting

pdfVoorschriften columbaria

pdfVoorschriften strooiveldVoor begraafplaats Ketsheuvel gelden de volgende voorschriften:

pdfVoorschriften Begraafplaats Ketsheuvel

Voorschriften graftekens en grafbeplanting begraafplaats Orthen

artikel 1 - Inzage indelingsplan
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in akkers. Op dit indelingsplan zijn de akkers met cijfers aangegeven.
artikel 2 - Onderverdeling begraafplaats
De begraafplaats “Orthen” is onderverdeeld, conform artikel 4 van het Reglement voor de begraafplaats Orthen en Ketsheuvel te ’s-Hertogenbosch””, in een Katholiek gedeelte, een Protestant gedeelte en een Algemeen gedeelte.
artikel 3 - Graf vereisten
 • Op de vakken (1)* van de “eigen familiegraven” worden op de graven alleen toegelaten liggende graftekens met de afmeting 190 x 90 cm. (eigen familiegraf voor 2 personen) of 190 x 180 cm. (eigen familiegraf voor 4 personen) met een minimale dikte van 8 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd.

*    (1) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen

 • Op de vakken (2)* van de “eigen enkele of dubbele graven / grafteken uniform” worden alleen toegelaten staande graftekens met de afmeting 95 x 60 cm. met een minimale dikte van 10 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. In deze vakken is grafbeplanting toegestaan in een strook van 30 cm. breed aan de voorzijde vanaf het grafteken over de breedte van max. 95 cm.. In de beplantingsstrook mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid, die het onderhoud van het gazon belemmeren. Indien een grafteken is geplaatst  mag op  de beplantingsstrook  een natuursteentablet of tegels worden gelegd in de afmeting van 80 bij 30 cm. en een dikte van 2 tot 5 cm.

*    (2) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen.

 • Op de vakken (3) van de “eigen enkele of dubbele graven / grafteken vrije keuze” worden toegelaten graftekens met de max. afmeting 200 x 95 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op deze graven mag grafbeplanting worden aangebracht.
 • Op de vakken (3A) van de “grafkelders” worden toegelaten graftekens met de max. afmeting van 250 x 110 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd.
 • (3) en (3A) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen.

 

 • Op de vakken (4) van de “eigen kindergraven” worden graftekens toegelaten met de max. afmeting van resp. 100 x 60 cm., die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op de vakken (4A), bestemd voor de begraving van grotere kinderen, worden graftekens toegelaten met de max. afmeting van 175 x 80 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op deze graven mag grafbeplanting worden aangebracht.

*   (4) en (4A) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen.

 • Op de vakken (5) van de “eigen enkele of dubbele graven / grafteken vrije keuze bijzondere voorwaarden” worden graftekens toegelaten met de max. afmeting 200 x 95 cm. die vooraf door het bestuur zijn goedgekeurd. Op deze graven mag grafbeplanting worden aangebracht.

Om de rustige en ingetogen sfeer op deze plaats te waarborgen gelden bovendien de volgende voorwaarden:       
- De graftekens dienen te zijn vervaardigd uit hardsteen of graniet in de kleuren zwart of impala (donkergrijze tint).

   • Op de graftekens is alleen gebruik van ingebrachte letters toegestaan welke lichtgrijs (granieten graftekens) en zwart (hardstenen graftekens) mogen worden ingekleurd.
   • Op het grafteken is 1 grafversiering toegestaan welke de kleur dient te hebben van het grafteken met max. afmeting van 30 cm. hoog en 20 cm. breed.
   • Niet toegestaan: foto’s, beeldjes, grind, marmerslag e.d. en overige grafversieringen.
   • Aangebrachte en niet toegestane voorwerpen zullen zonder kennisgeving worden verwijderd.
 • (5) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen.
 • Op de vakken (6) van de “algemene graven voor doodgeborenen” worden alleen toegelaten       hardstenen of granieten plaatjes met de afmeting van 20 x 30 cm. en een dikte van 3 cm.
 • (6) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen.

 

 • Op de vakken (7) van de “urnengraven” worden alleen toegelaten zwart granieten afdekplaten met de  afmeting 50 x 50 cm. en een dikte van 2 cm. (urnengraf standaard) of zwart granieten afdekplaten met de afmeting 100 x 50 cm. en een dikte van 2 cm. (urnengraf extra).
 • (7) zie toelichting pagina 6 en de bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats Orthen.
artikel 4 - Afwijkend grafteken
Wanneer in een vak modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven, kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren schriftelijk is goedgekeurd.
artikel 5 - Materiaal grafteken
Op de vakken (1) en (2) moeten de graftekens worden vervaardigd uit een stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer). Het grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken (of een ander roestwerend materiaal). Op de vakken (3), (3A) en (4) worden graftekens toegelaten, vervaardigd van ander materiaal (b.v. metselsteen) dat eveneens weerbestendig is (materiaalkeuze bij ontwerp vermelden). Ook hier geldt dat staande gedenktekens verankerd dienen te worden met koperen doken, of een andere gelijkwaardig roestwerend materiaal.
artikel 6 - Fundering grafteken
Graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering; deze dient door het bestuur te worden goedgekeurd. Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht, dient hiervan gebruik te worden gemaakt..
artikel 7 - Beplanting op graf
De grafbeplanting, zoals genoemd in de artikelen 3,c, 3d en 3e van deze Voorschriften, mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 m.
artikel 8 - Inscripties grafteken
De inscripties op graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers van de begraafplaats. Op schriftelijke aanzegging van het beheerder dienen storende en/of grievende inscripties/teksten of grafstenen verwijderd te worden door de rechthebbende van het graf.. Tegen deze aanzegging kan de rechthebbende van het graf binnen 6 weken na de aanzegging bezwaar indienen bij het bestuur van de begraafplaats.
artikel 9 - Reclame uiting grafteken niet toegestaan
Het plaatsen van een firmanaam of enig andere reclame op graftekens is niet toegestaan.
artikel 10 - Kennis reglement
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats, hiervoor is de rechthebbende van het graf verantwoordelijk.
artikel 11 - Werkzaamheden op de graven
Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 12 van het reglement van de begraafplaats:

Het delven en dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten mag uitsluitend geschieden door personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.

Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbende zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en –beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdag mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend grafverzorging door de nabestaanden toegestaan.

Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen.
artikel 12 - Plaatsing grafteken
Voor het plaatsen van een grafteken op een eigen graf en voor het plaatsen van een grafkelder is een vergoeding verschuldigd aan de begraafplaats. Voor het benutten van aanwezige fundering is een bijdrage verschuldigd. Zowel de vergoeding voor plaatsing van een grafteken als de funderingsbijdrage zal aan het desbetreffende natuursteenbedrijf in rekening worden gebracht. Voor tarieven van de vergoeding en de bijdrage fundering is door het bestuur een lijst opgesteld.
artikel 13 - Vereisten plaatsing grafteken
Voor het plaatsen van een grafteken dient de rechthebbende of de leverancier namens de rechthebbende, schriftelijk op te vragen bij de beheerder; de juiste ligging van het graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende en de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.
artikel 14 - Bijzetting
Een zerk of grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving van het graf te worden verwijderd. Funderingsresten op aanwijzing van de beheerder dienen eveneens verwijderd te worden. Zerk of grafteken en eventuele grafaccessoires dienen in hun geheel van de begraafplaats te worden afgevoerd. Conform artikel 21d van het Reglement van de begraafplaats dient opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan gegeven te worden door de rechthebbende.
artikel 15 - Grafkelder
Alleen op akker 15,22 en 26 worden grafkelders toegelaten, die geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm. onder maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. De constructie van de grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van de lucht geschiedt op zodanige wijze dat hiervan geen hinder kan worden ondervonden.
artikel 16 - Verwijderen groenvoorziening niet toegestaan
Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen.
Bij vermeende hinder dient contact te worden opgenomen met de beheerder.
artikel 17 - Wegen en paden
Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder aangewezen, mogen worden bereden door een vervoermiddel van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats te ontzeggen.
artikel 18 - Aansprakelijkheid ondernemers
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.
artikel 19 - Werkzaamheden niet beroepskrachten
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur e.d. is verboden.
artikel 20 - Zorgplicht ondernemers
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van het groenonderhoud. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan de beheerder.
Toelichting art. 3, in samenhang met de bijbehorende plattegrond te gebruiken.

Soort graf en op akker:

a)    Betreft (1) zoals genoemd in artikel 3.a van de Voorschriften:

Familiegraf voor 2 of 4 personen
Kath. gedeelte, akker 16
Heesterlaan, St. Janslaan,
Taxuslaan, Bevrijdingslaan

b)    Betreft (2)  zoals genoemd in artikel 3.b van de Voorschriften:         
Eigen dubbel of  enkel graf/Grafteken uniform               
Kath. gedeelte akkers  1 t/m 8
Prot. gedeelte  akker 20

c)    Betreft (3) zoals genoemd in artikel 3.c van de Voorschriften:            
Eigen dubbel of enkel graf/Grafteken vrije keuze                           
Kath. gedeelte akkers  9 t/m 11
akkers 13,14,15, 18 en 26
Prot. gedeelte  akker 20, 23 en 24
Alg. gedeelte    akker 27

Betreft (3A)    zoals genoemd in artikel 3.d van de Voorschriften:            
Grafkelders/Grafteken vrije keuze                                                       
Alg. gedeelte, akker 27

d)    Betreft (4) en (4A) zoals genoemd in artikel 3.e van de Voorschriften: :        
Eigen kindergraf /Grafteken vrije keuze                                             
Kath. gedeelte, akker 6
Prot. gedeelte, akker 23

 

e)   Betreft (5) zoals genoemd in artikel 3.f van de Voorschriften:        
Eigen dubbel of enkel graf
Grafteken vrije keuze met bijzondere voorwaarden
Prot. gedeelte   akker 28

f)     Betreft (6)  zoals genoemd in artikel 3.g van de Voorschriften:                        
Algemeen graf doodgeborenen                                                             
Akker 6 A

g)    Betreft (7) zoals genoemd in artikel 3.h van de Voorschriften:         
Urnengraven                                                                                                     
Akker 16

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting op de begraafplaats Ketsheuvel

Inleiding

Deze voorschriften behoren tot artikel 21 van het reglement van de begraafplaatsen voornoemd, vastgesteld d.d. 29 juni 2022

Aanleiding voor het opstellen van deze voorschriften zijn:

 • de hernieuwde openstelling van de begraafplaats Ketsheuvel per 1 juli 2022:
 • de begraafplaats heeft een historische en klassieke kwaliteit
 • de situatie is uniek, de ruimte is beperkt
 • de wens is er om het klassieke karakter te behouden
 • nieuwe grafmonumenten passend te laten zijn bij dat klassieke karakter
 • klassieke karakter en bijzondere identiteit begraafplaats vastleggen
 • de gewenste beeldkwaliteit van nieuwe grafmonumenten te definiëren
 • niet passende monumenten van vervallen graven (zo mogelijk) te verwijderen
 • het definiëren wat niet passend is.
Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats.
Artikel 2
Deze voorschriften zijn van toepassing op de graven die na 1 juli 2022 zijn uitgegeven voor 1e begraving
Artikel 3

De na 1 juli 2022, ingeval van uitgifte van een nieuw graf of vervanging van een bestaand grafteken, aangebrachte graftekens dienen te zijn vervaardigd van gezaagde en geschuurde Belgische hardsteen (niet gepolijst).

 1. Bij toepassing van een opstaande steen  gelden de volgende maten: dikte ca.15 cm, hoogte ca. 100 cm, breedte maximaal. 70 cm
 2. De opstaande steen moet een strakke geometrische vorm hebben of de vorm van een afgeknot kruis hebben( zie foto 1 en 2)
 3. Indien een grafteken in het platte vlak wordt toegepast mag dit grafteken alleen voorzien zijn van een gebeitelde en/of gefreesde tekst of figuren (zie foto 3)
 4. Indien geen horizontale grafsteen wordt toegepast kan binnen de hardstenen omranding van maximaal 95x 200 cm worden voorzien met bij voorkeur kruidachtige lage beplanting. De hardstenen omranding dient van grijze natuursteen te zijn. De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan de bestemde ruimte binnen de hardstenen randen, met een maximale hoogte van 25 cm.
Artikel 4
Graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur
Artikel 5
De inscripties op graftekens mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers
Artikel 6
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.
artikel 7

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 12 van het reglement van de begraafplaats:

 1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten mag uitsluitend geschieden door personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
 2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbende zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en –beplanting gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
 3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen Op zaterdag mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend grafverzorging door de nabestaanden toegestaan.
 4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen.
artikel 8
Voor het plaatsen van een grafteken op een eigen graf is een vergoeding verschuldigd aan de begraafplaats. De vergoeding voor plaatsing van een grafteken zal aan het desbetreffende natuursteenbedrijf in rekening worden gebracht. Voor tarieven van de vergoeding is door het bestuur een tarieflijst opgesteld.
artikel 9
Voor het plaatsen van een grafteken dient de rechthebbende of de leverancier namens de rechthebbende, schriftelijk op te vragen bij de beheerder; de juiste ligging van het graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende en de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.
artikel 10
Een aanwezig grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden, doch uiterlijk 24 uur voor de begraving van het graf te worden verwijderd. Funderingsresten op aanwijzing van de beheerder eveneens te verwijderen. Grafteken en eventuele grafaccessoires dienen in hun geheel van de begraafplaats te worden afgevoerd. Conform artikel 10 sub. d. van het reglement van de begraafplaats dient opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan gegeven te worden door de rechthebbende.
artikel 11
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op zaterdagen en zondagen van 10:00 uur tot 17:00 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en de leveranciers van zerken en graftekens niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.
artikel 12
Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen.
Bij vermeende hinder dient contact te worden opgenomen met de beheerder.
artikel 13
Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder aangewezen, mogen worden bereden door een vervoermiddel van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats te ontzeggen.
artikel 14
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.
artikel 15
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur e.d. is verboden.
artikel 16
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van het groenonderhoud. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan de beheerder.
foto 1
foto 2
foto 3

Voorschriften columbaria

Urnenwand
De sierurnen dienen van keramiek te zijn.
De sierurnen mogen een maximale hoogte hebben van 35 cm.
Per vak mogen maximaal 2 urnen worden geplaatst.
Uitgifte van een vak geschiedt in overleg met de beheerder.
Het plaatsen en verwijderen van de sierurnen geschiedt uitsluitend door personeel van de begraafplaats.
Na plaatsing van de sierurn zal op het naastgelegen stalen plateau door de begraafplaats een koperen plaatje met daarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum van betreffende persoon worden bevestigd.
De vakken zijn uitsluitend bestemd voor sierurnen. Versieringen zoals foto’s, lantaarns, kaarsen, vazen, bloemen e.d. zijn niet toegestaan.
Bloemstukken mogen op het grind aan de voet van de urnenwand worden neergelegd.
Snijbloemen mogen worden geplaatst in prikvazen op het speciaal daarvoor bestemde vak naast de urnenwand.
Verwelkte bloemen (naar het oordeel van de beheerder) worden door het personeel van de begraafplaats verwijderd.
De begraafplaats is nimmer aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de sierurnen op welke manier dan ook ontstaan.
Urnenzuilen
Alle typen sierurnen tot een maximale hoogte van 35 cm. zijn toegestaan evenals het plaatsen van versieringen. Per nis mag maximaal een sierurn worden geplaatst.
De mogelijkheid bestaat bij plaatsing van een sierurn eveneens de andere nis van de zuil te huren.
Uitgifte van een nis of zuil geschiedt in overleg met de beheerder.
Het plaatsen en verwijderen van de sierurnen geschiedt uitsluitend door personeel van de begraafplaats.
Aan de verticale vlakken van de zuil, zowel aan de binnen- als buitenkant mag niets worden bevestigd.
Niets mag boven op de zuil noch aan de voet van de zuil worden neergelegd of geplaatst.
De begraafplaats is nimmer aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de sierurnen en andere versieringen op welke manier dan ook ontstaan.
Urnenveld
Per vak mogen maximaal 2 asbussen worden geplaatst.
Het plaatsen en verwijderen van de asbussen geschiedt uitsluitend door personeel van de begraafplaats. Uitgifte van een vak geschiedt aansluitend.
De afdekplaat (urnengraf standaard) dient van zwart graniet te zijn in de afmeting 50 cm. x 50 cm. en 2 cm. dik.
De afdekplaat (urnengraf extra) dient van zwart graniet te zijn in de afmeting 100 cm. x 50 cm. en 2 cm. dik.
Het vastleggen van de afdekplaat geschiedt door personeel van de begraafplaats.
Verwelkte bloemen (naar het oordeel van de beheerder) worden door het personeel van de begraafplaats verwijderd.

Voorschriften strooiveld

Strooiveld

Alvorens de as kan worden verstrooid dient men een “aanvraag voor verstrooiing” in te vullen bij de administratie van de begraafplaats Orthen, Herven 1, 5231 LA ’s-Hertogenbosch (073-6410363)

De as dient te worden verstrooid op het grasveld of in de bossage aan weerszijden van het houten vlonderpad.

Verstrooiing van de as in aanwezigheid van de nabestaanden kan geschieden door een van onze medewerkers maar mag evenzo door de familie worden uitgevoerd.

De as kan ook worden verstrooid zonder dat de nabestaanden hierbij aanwezig zijn.
Herdenkingszuil
Op de cortenstalen herdenkingszuil is het mogelijk om ter nagedachtenis van de overledene een naamplaatje aan te laten brengen.

Op de aanwezige stenen tafels bestaat de mogelijkheid om bloemen te plaatsen.
Het plaatsen van persoonlijke gedenktekens of andere voorwerpen zijn op deze tafels of elders op het strooiveld niet toegestaan en zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.
Het aanbrengen van persoonlijke gedenktekens of andere voorwerpen op/bij het strooiveld is eveneens niet toegestaan.